പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

01/03/68 മുതൽ 31/03/2017 വരെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം അനിശ്ചിത ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

01/06/2019 31/07/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (7 MB)
ഇരവിപുരം റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് എസ്ഐഎ സ്റ്റഡി

പഠന റിപ്പോർട്ട് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

08/03/2019 31/05/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB) 2019050735 (3 MB) Final Report (119 KB) Preliminary Notification (2 MB)
ചിറക്കര പബ്ലിക് മാർക്കറ്റ്

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

26/03/2019 31/08/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB) 2019050329 (872 KB) SIA report (341 KB)
പരവൂർ മത്സ്യ ചന്ത

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട്

26/03/2019 31/08/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB) 2019050269 (946 KB) SIA report (380 KB)
പുനലൂർ- മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം

13/02/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (731 KB) 2019030170 (1 MB) 2019031878 (310 KB) 2019050950 (51 KB) SIA Final report (2 MB) Study Report (1 MB)
നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം, നോട്ടീസ്, RR പാക്കേജ്

06/10/2018 01/02/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (155 KB) 2018111950 (1 MB) RR Package 2019 (983 KB) Notice_March2019 (622 KB)
നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

വഖഫ് കോടതിയിൽ അഡിഷണൽ സർക്കാർ വക്കീൽ നിയമനം – അപേക്ഷ

20/01/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (314 KB)
നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

പരവൂർ മുൻസിഫ്‌ കോടതിയിൽ സർക്കാർ വക്കീൽ നിയമനം – അപേക്ഷ

22/12/2018 01/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (267 KB)
കല്ലുവാതുക്കല്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

17/10/2018 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (2 MB) 2018121341 (1 MB)
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് – വില്ലേജ് ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍ട്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് – വില്ലേജ് ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍ട് (താത്കാലിക നിയമനം-എമ്പ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി)

01/10/2018 01/01/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (498 KB)
ശേഖരം