പ്രഖ്യാപനം

തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

പുനലൂർ- മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം

13/02/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (731 KB) 2019030170 (1 MB) 2019031878 (310 KB)
നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം, നോട്ടീസ്, RR പാക്കേജ്

06/10/2018 01/02/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (155 KB) 2018111950 (1 MB) RR Package 2019 (983 KB) Notice_March2019 (622 KB)
നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

വഖഫ് കോടതിയിൽ അഡിഷണൽ സർക്കാർ വക്കീൽ നിയമനം – അപേക്ഷ

20/01/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (314 KB)
നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

പരവൂർ മുൻസിഫ്‌ കോടതിയിൽ സർക്കാർ വക്കീൽ നിയമനം – അപേക്ഷ

22/12/2018 01/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (267 KB)
കല്ലുവാതുക്കല്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

17/10/2018 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (2 MB) 2018121341 (1 MB)
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് – വില്ലേജ് ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍ട്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് – വില്ലേജ് ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്‍ട് (താത്കാലിക നിയമനം-എമ്പ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി)

01/10/2018 01/01/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (498 KB)
നീണ്ടകര തുറമുഖം വികസനം

വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

28/09/2018 18/04/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB)
ജില്ലാതല ഫണ്ട്‌ വിതരണം

ജില്ലാതല ഫണ്ട്‌ വിതരണം-പ്രളയം സംബന്ധിച്ച

28/09/2018 20/03/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (7 MB)
ഞാന്‍കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ഞാന്‍കടവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി-സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് & അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

07/09/2018 01/01/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (225 KB) 2018121378 (6 MB)
ദുരന്ത നിവാരണം

ദുരന്ത നിവാരണം  സംബന്ധിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

15/08/2018 01/01/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (642 KB)
ശേഖരം