പൗരാവകാശ രേഖ

പൗരാവകാശ രേഖ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ജില്ലാ കലക്ട്രേറ്റ്‌ 01/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(642 KB)
അപ്പലന്റ്റ് ഓഫീസര്‍മാര്‍- ജില്ലാ റവന്യു 01/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ 01/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(97 KB)
താലൂക്ക് ഓഫീസുകള്‍ 01/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(245 KB)
റവന്യു ഡിവിഷന്‍ ഓഫീസ് 01/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(81 KB)